WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Studenci Wydziału GGiIŚ autorami najlepszych prac dyplomowych w dziedzinie transportuStudenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska mgr inż. Szymon Glinka oraz mgr inż. Michał Adamczyk zdominowali 48. edycję „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa obronione w roku 2020” w kategorii Infrastruktura Transportu.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) Oddział w Krakowie. Zgłaszane przez promotorów prace dyplomowe były oceniane w trzech grupach tematycznych: infrastruktura transportu, procesy transportowe oraz pojazdy samochodowe i szynowe.

W ocenie prac brano pod uwagę, m.in.: aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów, stopień trudności i złożoności zagadnienia będącego przedmiotem pracy, kompleksowość zagadnienia, stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia, sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania, innowacyjność rozwiązań. W tym roku Kapituła Konkursu liczyła 27 osób. Pracom Kapituły przewodniczyła Pani Józefa Majerczak – Prezes Zarządu SITK RP O/Kraków, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2011-2015. W gronie Recenzentów znaleźli się specjaliści praktycy, pełniący funkcje kierownicze w licznych firmach i instytucjach związanych z poszczególnymi dziedzinami transportu.

Na konkurs zgłoszono 29 prac dyplomowych z dwóch uczelni krakowskich – 6 prac z Akademii Górniczo-Hutniczej i 23 prace z Politechniki Krakowskiej. Każda praca oceniana była niezależnie przez dwóch Recenzentów.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród laureatom odbyła się online w dniu 22 czerwca. W spotkaniu udział wzięli autorzy i promotorzy prac, członkowie zarządu Oddziału, członkowie Kapituły, a także zaproszeni goście.

W grupie prac magisterskich w kategorii Infrastruktura Transportu:

  • I miejsce zajęła praca p. Szymona Glinki nt.: Geodezyjna obsługa budowy trasy komunikacyjnej w technologii BIM ze wspomaganiem oprogramowania Bentley,
  • II miejsce zajęła praca p. Michała Adamczyka nt.: Wykonanie geodezyjnych pomiarów geometrii toru i badań diagnostycznych wybranych elementów oraz parametrów geometrycznych torów tramwajowych na przykładzie pętli tramwajowej.

Promotorem obu nagrodzonych prac jest dr hab. inż. Michał Strach, prof. Uczelni. Obaj laureaci są absolwentami Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Geodezja i Kartografia, w specjalności Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Zwycięskie prace dotyczą transportu szynowego.

Praca dyplomowa Pana mgr inż. Szymona Glinki podejmuje złożony temat rozwijającej się obecnie w Polsce i na świecie technologii BIM w kolejowych projektach infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli geodezji. Obecnie Szymon Glinka jest studentem I roku studiów doktoranckich w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W swojej pracy naukowej, realizowanej pod kierunkiem dr hab. inż. T. Owerko, prof. Uczelni, kontynuuje i poszerza dotychczas prowadzone badania związane z technologią BIM.

Praca dyplomowa Pana mgr inż. Michała Adamczyka jest związana z udziałem w cyklicznych badaniach wykonanych na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - Zespołu Infrastruktury Torowej i Energetycznej. Doświadczenia zostały przeprowadzone na pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie”. Podstawowym powodem prowadzenia prac badawczych była próba znalezienia powodów niespodziewanego, postępującego w szybkim tempie zużycia szyn oraz przemieszczającego się toru. Widoczna degradacja toru była tym bardziej zaskakująca, że dotyczyła nowo ułożonej konstrukcji zbudowanej ze specjalnie utwardzonych szyn.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces studentów Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ w tym konkursie. Dyplomanci prof. Michała Stracha zdobywali pierwsze miejsca w latach: 2012 i 2016.

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH