WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Studentka Wydziału GGiIŚ autorką najlepszej pracy dyplomowej w dziedzinie transportu
Studentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska mgr inż. Marcelina Koprowska (poprzednio: Wilczyńska) została nagrodzony w 51. edycji „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa oraz innych uczelni jeśli praca dotyczy tematyki transportowej Miasta Krakowa i Małopolski”.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) Oddział w Krakowie. Zgłaszane przez promotorów prace dyplomowe były oceniane w czterech grupach tematycznych: infrastruktura transportu, procesy transportowe, pojazdy samochodowe i szynowe oraz transport a ochrona środowiska.

W ocenie prac brano pod uwagę, m.in.: aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy, możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów, stopień trudności i złożoności zagadnienia będącego przedmiotem pracy, kompleksowość zagadnienia, stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia, sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania, innowacyjność rozwiązań. W tym roku Kapituła Konkursu liczyła 24 osoby. Pracom Kapituły przewodniczyła Pani Józefa Majerczak – Prezes Zarządu SITK RP O/Kraków, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2011-2015. W gronie Recenzentów znaleźli się specjaliści praktycy, pełniący funkcje kierownicze w licznych firmach i instytucjach związanych z poszczególnymi dziedzinami transportu.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 36 prac inżynierskich i magisterskich: 24 prace z Politechniki Krakowskiej, po 5 prac z Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i 2 prace z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Każda praca oceniana była niezależnie przez dwóch Recenzentów. Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród laureatom odbyła się 20 maja w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli autorzy i promotorzy prac, członkowie zarządu Oddziału, członkowie Kapituły, a także zaproszeni goście.

W grupie prac magisterskich w kategorii Infrastruktura Transportu:

  • I miejsce zajęła praca pani mgr inż. Marceliny Koprowskiej nt.: Analiza funkcjonalności mobilnej sieci czujników w systemie nadzoru inwestycji budowlanych opartym o bezzałogowe statki powietrzne.

Nagrodzona praca przedstawia charakterystykę oraz analizę funkcjonalności systemu mobilnej sieci czujników, który przeznaczony jest do przeprowadzania inspekcji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych. System składa się kilku kluczowych komponentów, w skład których wchodzą: bezzałogowe statki powietrzne, projektowane z uwzględnieniem możliwości wykonywania nalotów w roju, mobilnych stacji automatycznego dokowania (służących jako lądowiska i stacje ładujące BSP oraz posiadających funkcję automatycznego zgrywania danych z wykonanego nalotu), mobilnej sieci czujników. Dostęp do opracowanego i zbudowanego przez polskich inżynierów i naukowców systemu możliwy był dzięki umowie o współpracy zawartej pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a firmą Pietrucha International sp. z o. o.

Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. inż. Michał Strach, prof. uczelni. Laureatka jest absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Geodezja i Kartografia, w specjalności Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces studentów Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ w tym konkursie. Dyplomanci prof. Michała Stracha zdobywali nagrody w latach: 2012, 2016, 2021, 2022 i 2023.

 

 

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH