WGGiIS WGGiIS

KATEDRA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA

Prace habilitacyjne i doktorskie

  

Ćwiąkała Paweł, dr inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Planowanie i wykonywanie nalotów bezzałogowymi statkami latającymi w badaniach pokrycia i ukształtowania terenów górskich”, 2020,
 • praca doktorska: „Ocena wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane na podstawie ciągłego monitoringu przemieszczeń poziomych”, 2011.

Firek Karol, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Wpływ oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń budynków”, 2017,
 • praca doktorska: "Badanie wpływu czynników górniczych i budowlanych na zużycie techniczne tradycyjnej zabudowy terenu górniczego LGOM”, 2005.

Kampczyk Arkadiusz, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: "Optymalizacja i wdrożenie technologii pomiarowych stosowanych w analizie i ocenie stanu technicznego elementów infrastruktury transportu szynowego", 2022,
 • praca doktorska: „System geodezyjnego i diagnostycznego monitorowania stanu infrastruktury transportu szynowego”, 2012, praca nagrodzona przez: Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa PKP S.A.; praca wyróżniona przez: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Radę Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; gratulacje: Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Kocierz Rafał, dr inż.

 • praca doktorska: „Ocena oddziaływania wpływów termicznych na wyniki geodezyjnych pomiarów przemieszczeń budowli żelbetowych”,  2014.

Kocot Wojciech, dr inż.

 • praca doktorska: „Diagnozowanie stanu technicznego budynków o tradycyjnej konstrukcji na terenach górniczych”, 1998.

Kuras Przemysław, dr inż.

 • praca doktorska: „Zastosowanie interferometrii mikrofalowej do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń budowli inżynierskich oraz obiektów przemysłowych”, 2012.

Kwartnik-Pruc Anita, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Analiza i weryfikacja geodezyjno-prawnych procedur związanych z wybranymi procesami gospodarki nieruchomościami”, 2015,
 • praca doktorska: „Analiza wpływów podziałów nieruchomości na stan prawny gruntów”, 2000.

Lenda Grzegorz, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Rozwinięcie metod tworzenia funkcji sklejanych w aspekcie budowy modeli na podstawie danych dyskretnych”, 2012,
 • praca doktorska: „Zastosowanie funkcji sklejanych w zautomatyzowanym procesie geodezyjnej kontroli kształtu powierzchni obiektów budowlanych”, 2005.

Lewińska Paulina, dr inż.

 • praca doktorska: „Integracja numerycznego modelu terenu z powierzchniowym rozkładem temperatury”, 2016.

Ortyl Łukasz, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Teledetekcyjne techniki radarowe jako narzędzia geodezyjnej inwentaryzacji stanu obiektów budowlanych i ich otoczenia”, 2020,
 • praca doktorska: „Badanie przydatności metody georadarowej w geodezyjnej inwentaryzacji struktur i obiektów podpowierzchniowych”, 2007.

Owerko Tomasz, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Zastosowanie, opracowanie oraz integracja technologii pomiarowych i obliczeniowych przydatnych do oceny stanu technicznego obiektów mostowych”, 2017,
 • praca doktorska: „Ocena poziomu ufności i norm ISO 17123 w aspekcie praktycznych wyników obserwacji”, 2009.

Puniach Edyta, dr inż.

 • praca doktorska: „Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych”, 2014.

Rusek Janusz, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Ocena zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego”, 2018,
 • praca doktorska: „Modelowanie stopnia zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji”, 2010.

Sobczyk Zdzisław, dr inż.

 • praca doktorska: „Systemy elektronicznych instrumentów geodezyjnych w zastosowaniach przemysłowych”, 1998.

Strach Michał, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych”, 2014, praca wyróżniona przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
 • praca doktorska nt. „Ocena możliwości wykorzystania techniki satelitarnej RTK-GPS do regulacji osi torów kolejowych”, 2003, praca nagrodzona przez Ministra Infrastruktury.

Trembecka Anna, dr hab. inż., prof. AGH

 • praca habilitacyjna: „Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych”, 2019,
 • praca doktorska: „Geodezyjno-prawne problemy własnościowych przekształceń terenów przemysłowych”, 1999. 

Uznański Andrzej, dr inż.

 • praca doktorska: „Ocena przydatności techniki RTK-GPS w zastosowaniach inżynierskich”, 2000.

Witkowski Michał, dr inż.

 • praca doktorska: „Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM”, 2019.

 

 

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By KGIiB AGH